Αποφάσεις 24ου Δημοτικού Συμβουλίου  [26/09/2011 - ]

Πράξη 291: "Εξέταση από τον Δήμο Ν. Ιωνίας, της πρότασης του Οργανισμού Ρυθμιστικού Σχεδίου & Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνα για την «Τροποποίηση του Γ.Π.Σ. του Δήμου Αθηναίων στο ΒΙΟ.ΠΑ Προμπονά με χαρακτηρισμό «ΒΙΟ.ΠΑ προς εξυγίανση»"
Αναλυτικά

Πράξη 292: "Εξέταση ενστάσεων κατά της αρ. πρ. 171/2011 πράξης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα ΟΤ 445 της περιοχής του δήμου Ν. Ιωνίας, για τον χαρακτηρισμό του σε χώρο στάθμευσης και συντήρησης οχημάτων του Δήμου και γηπέδου αποθήκευσης"
Αναλυτικά

Πράξη 294: "Αιτήσεις δημοτών για κοπές δένδρων"
Αναλυτικά

Πράξη 295: "Ορισμό μελών Διοικητικού Συμβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Κέντρο σπουδής και Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού (ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ.)"
Αναλυτικά

Πράξη 296: "Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία                                                              «Σχολική επιτροπή Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης»"
Αναλυτικά 

Πράξη 297: "Συγκρότηση Επιτροπής Σχεδίου Πόλεως"
Αναλυτικά

Πράξη 298: "Συμμετοχή αιρετών γυναικών στα σεμινάρια επιμόρφωσης και ενδυνάμωσης αιρετών γυναικών"
Αναλυτικά

Πράξη 299: "Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Νέας Ιωνίας και Πηνελόπειου Ιδρύματος"
Αναλυτικά

Πράξη 300: "Ίδρυση Κοινωνικού Παντοπωλείου στη Νέα Ιωνία"
Αναλυτικά

Πράξη 301: "Εισήγηση για την εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος με τίτλο “Κατ΄ οίκον φροντίδα”, μελών Κ.ΑΠ.Η. του Δήμου Νέας Ιωνίας"
Αναλυτικά

Πράξη 302: "Συζήτηση και λήψη απόφασης επί κατατεθείσης επιστολής της Παράταξης Ανεξάρτητου Κινήματος σχετικά με τη Δημοτική Συγκοινωνία"
Αναλυτικά

Πράξη 303: "Επιχορήγηση στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου «Κέντρο Σπουδής & Ανάδειξης Μικρασιατικού Πολιτισμού» ΚΕ.ΜΙ.ΠΟ."
Αναλυτικά

Πράξη 304: "Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη για την 48/2011 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του                                              «Οργανισμού Πολιτισμού, Άθλησης και Νεολαίας του Δήμου Νέας Ιωνίας (Ο.Π.Α.Ν.)», που αφορά στην 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικ. έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 305: "Αποδοχή ποσού 114.010,64€ γ΄ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και κατανομή ποσού 113.839,62€ γ΄ δόσης (114.010,64€ μειωμένου κατά 1,5 τοις χιλίοις για δικαιώματα Τ.Π.Δ.), στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης"
Αναλυτικά

Πράξη 306: "Καθορισμό αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την Υπηρεσία της Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου"
Αναλυτικά

Πράξη 307: "Διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου"
Αναλυτικά

Πράξη 308: "Επιστροφή χρημάτων από παράβολο διαμονής αλλοδαπών"
Αναλυτικά

Πράξη 309: "Επιστροφή χρημάτων από συμμετοχή κατασκηνωτή"
ΑναλυτικάΕπιστροφή
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης