Αποφάσεις 31ου Δημοτικού Συμβουλίου  [12/12/2011 - ]

Πράξη 393: "Αιτήσεις Δημοτών για κοπές δένδρων"
Αναλυτικά

Πράξη 394: " Αλλαγή θέσης της Βιολογικής Αγοράς "
Αναλυτικά

Πράξη 395: "Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου σε τμήμα του ΟΤ445 της περιοχής του Δήμου Νέας Ιωνίας για τον χαρακτηρισμό του σε χώρο κοινωφελών δημοτικών χρήσεων (πολιτιστικών – εκπαιδευτικών – αθλητικών δραστηριοτήτων"
Αναλυτικά

Πράξη 396: "Κατανομή ποσού 114.010,64€ δ΄ δόσης επιχορήγησης Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης "
Αναλυτικά

Πράξη 397: "Επιχορήγηση σε αθλητικούς συλλόγους"
Αναλυτικά

Πράξη 398: "Τριμηνιαία έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού, έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 399: "Αποδοχή πρότασης Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών για συνεργασία σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα"
Αναλυτικά

Πράξη 400: "Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την πενταμελή Επιτροπή λειτουργίας του Δημοτικού Παντοπωλείου"
Αναλυτικά

Πράξη 401: "Έγκριση θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ "
Αναλυτικά

Πράξη 402: "Έγκριση πρακτικής άσκησης μαθητών – αποφοίτων των Ι.Ε.Κ., για το έτος 2012 "
Αναλυτικά

Πράξη 403: " Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου  “Κατασκευή τμημάτων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων έτους 2010”
Αναλυτικά

Πράξη 404: "Παράταση της προθεσμίας του έργου “Κατασκευή τμημάτων αγωγών ακαθάρτων και εξωτερικών διακλαδώσεων ακινήτων έτους 2010”  "
Αναλυτικά

Πράξη 405: "Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Συντήρηση Ασφαλτοταπήτων Δημοτικών Οδών”  "
Αναλυτικά

Πράξη 406: "Μετατόπιση περιπτέρου της κ. Μπελεμεζή Βασιλικής, στην οδό Βυζ. Αυτοκρατόρων, έμπροσθεν των καταστημάτων JUMBO& LIDL  "
Αναλυτικά

Πράξη 407: "Ανανέωση συνδρομής σε διαδικτυακή βάση δεδομένων, για το έτος 2012"
Αναλυτικά

Πράξη 408: "Επιστροφή χρημάτων"
Αναλυτικά

Πράξη 409: "Επιστροφή χρημάτων από παράβολο διαμονής αλλοδαπών"
Αναλυτικά

Πράξη 410: "Επιστροφή χρημάτων από παράβολο απόκτησης Ελληνικής Ιθαγένειας"
Αναλυτικά

Πράξη 411: "Επιστροφή χρημάτων από τέλη πεζοδρομίων"
Αναλυτικά

Πράξη 412: "Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 9ης Σχολικής Επιτροπής, που αφορά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2009"
Αναλυτικά

Πράξη 413: "Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 8ης Σχολικής Επιτροπής, που αφορά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2009"
Αναλυτικά

Πράξη 414: "Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 16ης Σχολικής Επιτροπής, που αφορά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2008"
Αναλυτικά

Πράξη 415: "Έγκριση απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της 17ης Σχολικής Επιτροπής, που αφορά απολογιστικά στοιχεία οικ. έτους 2008"
Αναλυτικά

 Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης