Αποφάσεις 33ου Δημοτικού Συμβουλίου  [29/12/2011 - ]
Πράξη 428: "Επικαιροποίηση της 151/2004 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  που αφορά στην «Τροποποίηση των όρων δόμησης του Ο.Τ. 485 της περιοχής του Δήμου Νέας Ιωνίας"
Αναλυτικά

Πράξη 429: "Αλλαγή θέσης Βιολογικής Αγοράς "
Αναλυτικά

Πράξη 430: " Έκδοση απόφασης περί σύμφωνης γνώμης ή μη  για την 150/2011 πράξη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.,  που αφορά στην έγκριση της 6ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του,  οικ. έτους 2011"
Αναλυτικά

Πράξη 431: "Επιχορήγηση σε Πολιτιστικούς Συλλόγους και Σωματεία "
Αναλυτικά

Πράξη 432: " «Καταβολή αμοιβής στην Δικηγόρο κ. Φωτεινή Αλεξανδρή, για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης και συμμόρφωσης με το διατακτικό της με αρ. 318/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, για την καταβολή του επιδόματος του άρθρου 14 Ν.3016/2002  (επίδομα 176 ευρώ) σε εργαζόμενους του Δήμου"
Αναλυτικά

Πράξη 433: "Καταβολή αμοιβής στην Δικηγόρο κ. Φωτεινή Αλεξανδρή, για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με τη δυνατότητα εκτέλεσης και συμμόρφωσης με το διατακτικό της με αρ. 426/2011 αποφάσεως του Ειρηνοδικείου Νέας Ιωνίας, για την καταβολή του επιδόματος του άρθρου 14 Ν.3016/2002 (επίδομα 176 ευρώ) σε εργαζόμενους του Δήμου "
Αναλυτικά

Πράξη 434: " Έγκριση 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης  “Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Νέας Ιωνίας"
Αναλυτικά

Πράξη 435: "Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα Μελέτης “Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας Δήμου Νέας Ιωνίας"
Αναλυτικά

Πράξη 436: "Έγκριση διακεκομμένου ωραρίου, καθιέρωση εργασίας σε βάρδιες και κατά τις νυχτερινές ώρες, εβδομαδιαία απασχόληση από Τρίτη μέχρι και Σάββατο, καθιερωμένης ως μη εργάσιμης ημέρας της Δευτέρας και καθορισμός απασχόλησης τις Κυριακές και Αργίες, για μέρος του προσωπικού για τις Υπηρεσίες του Δήμου "
Αναλυτικά

Πράξη 437: " Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων  προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου"
Αναλυτικά

Πράξη 438: "Καθορισμός αριθμού και ειδικοτήτων  προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου με Σύμβαση Έργου"
Αναλυτικά

Επιστροφή
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης