7η Συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  [04/03/2019 - ]
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                              Νέα Ιωνία:
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Αρ. πρόσκλησης: 7η                                                                          Συνεδρίαση 7η
Αρ. πρωτ: 
Προς :    Μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Δήμου Ν. Ιωνίας

(ως επισυναπτόμενος πίνακας αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»

Μετά την ματαίωση της κατά της 25 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από την υπ΄ αριθμ. 5312/21-2-2019 πρόσκληση λόγω μη ύπαρξης απαρτίας, καλείστε να προσέλθετε σε νέα συνεδρίαση την 4 του μηνός Μαρτίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα με το ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στην αρχική πρόσκληση.
Το θέματα της ματαιωθείσας συνεδρίασης σας έχουν ήδη αποσταλεί με την υπ΄ αριθμ. 5312/21-2-2019 πρόσκληση.

                                              
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
– ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Πίνακας Αποδεκτών

      Τακτικά Μέλη:
 κ. Βανδώρος Σπυρίδων
 κ. Χατζηϊωάννου Χρήστος
 κ. Δημητσάνου Αναστασία
 κ.  Κατημερτζή Όλγα
 κ. Χαμαλίδης Θεόδωρος
 κ. Μανούρης Παναγιώτης
 κ. Θωμαϊδου Δέσποινα


      Αναπληρωματικά Μέλη:       
κ.  Χατζησαββίδης Αριστείδης
κ. Χριστοδούλου ΒασίληΚοιν: κ. Δήμαρχο
           κ. Γενικό Γραμματέα
           κ. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών
          
Επιστροφή
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
PROSPECT Programme
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης