Προχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός για την προμήθεια φωτιστικών σωμάτωνΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ                                              Νέα  Ιωνία       16 /  6 / 2009
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                                Αριθμ. Πρωτ : 21437
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
Δ/ΝΣΗ : ΟΙΚ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Αγίου Γεωργίου 40             
Ταχ. Κώδ. : 142 34 Νέα Ιωνία                  
Πληροφ. : Α. ΣΤΑΘΗΣ                           
Τηλέφ. : 210-2793903-Εσωτ.459
ΦΑΞ : 210-2776131                                  

   ΠΡΟΣ : ΤΙΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ : 
  1) Χ ΤΥΠΟΣ    Fax : 210-2794687
  2) ΓΕΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ    Fax : 210-5236927
  
                                                                                              

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

     Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Δήμου Νέας Ιωνίας διακηρύσσει ότι θα διεξαχθεί Πρόχειρος Μειοδοτικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, για την  προμήθεια Φωτιστικών Σωμάτων και ανταλλακτικών για τις ανάγκες της Δνσης Καθαριότητας Νέας Ιωνίας ενδεικτικού προϋπολογισμού 22.600 ευρώ συμπεριλαμβανομένου & του Φ.Π.Α. 19% σύμφωνα με τους όρους της με αρ.  12823/2009 μελέτης  Δνσης Καθαριότητας και της 121/2009 Πράξης Δημαρχιακής  Επιτροπής.
Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές στις 30/6/2009, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00-11:30,στο Δημοτικό Κατάστημα, Αγίου Γεωργίου 40, 1ος  όροφος, Γραφείο Προμηθειών, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για περισσότερες πληροφορίες.
      Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, συνεταιρισμοί και ενώσεις προμηθευτών.
      Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε ποσοστό 5% επί του συνολικού προϋπολογισμού ήτοι το ποσό των 1.100 ευρώ, σε επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.

 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

 

                                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΠΡΑΤΙΜΟΣ
 

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΕΣΠΑ
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης