ΟΠΑΝ: Σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το Ωδείο του Δήμου Ν. Ιωνίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νέα Ιωνία: 19/11/2012
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΑΘΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ       Αριθμ. Πρωτ.:  2816
ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Ταχ.Δ/νση : Λ. Ηρακλείου 268
Τ.Κ. 14231 Ν. Ιωνία
Τηλ.: 2102777721
Fax: 2102712456
                                                         
         
                                                                                   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2012
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ο Ο.Π.Α.Ν. του Δήμου Νέας Ιωνίας 

Έχοντας υπόψη:
1. Την πράξη  31/5-7-2011 του ΟΠΑΝ Ν.Ιωνίας <Έγκριση δημιουργίας Δημοτικού Ωδείου Νέας Ιωνίας >
2. Την πράξη 89/17-7-2012 του ΟΠΑΝ Ν.Ιωνίας <Έγκριση πρόσληψης 16 καθηγητών μουσικής με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την περίοδο 2012-2013
3. Το έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης με αρ.πρωτ.1876/17-7-2012 σχετικά με τον προγραμματισμό προσλήψεων έτους 2012.
4. Το παρ.Β (πίνακας προγραμματισμού προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2012 ) 1885/18-7-2012                        
5. Την 357 απόφαση Δημάρχου με αρ.πρωτ.27829/27-7-2011 <Χορήγηση αδείας Ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου Δήμου Νέας Ιωνίας >
6. Το ΦΕΚ.1902 τευχ.Β. 30-8-2011 <Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του Ωδείου Δήμου Νέας Ιωνίας >
7. Το έγγραφο του ΥΠΕΣ  με αρ.πρωτ.41484/31-10-2012 <Εγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου> όπου εγκρίνεται η απασχόληση 15 ατόμων, ήτοι 10 καθηγητές μουσικής ΤΕ και 5 καθηγητές μουσικής  - εμπειροτέχνες ΔΕ για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου,για χρονική περίοδο έως 8 μήνες .Επισημαίνεται ότι η δαπάνη μισθοδοσίας των ανωτέρω θα αντιμετωπίζεται αποκλειστικά και μόνο από την καταβολή αντιτίμου που θα καταβάλλουν οι ωφελούμενοι δημότες.
8. Την πράξη 126/14-11-2012 του ΟΠΑΝ «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού 15 καθηγητών μουσικής και λήψη απόφασης για τον καθορισμό ειδικοτήτων».

Ανακοινώνει


Τη σύναψη σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με συνολικά δεκατέσσερα (14) άτομα για την κάλυψη αναγκών του ΟΠΑΝ του Δήμου Νέας Ιωνίας, που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας του Ν. Αττικής, για τη στελέχωση και λειτουργία του Ωδείου .

Οι ειδικότητες  έχουν ως εξής:

     2 Καθηγητές πιάνου κατηγορίας ΤΕ
     2 Καθηγητές κιθάρας κατηγορίας ΤΕ
     1 Καθηγητή βιολιού κατηγορίας ΤΕ
     1 Καθηγητή ξύλινων πνευστών κατηγορίας ΤΕ
     1 Καθηγητή ηλεκτρικής κιθάρας κατηγορίας ΔΕ
     1 Καθηγητή ηλεκτρικού μπάσου κατηγορίας ΤΕ
     1 Καθηγητή εγχόρδων οργάνων παραδοσιακής μουσικής κατηγορίας ΔΕ
     1 Καθηγητή μουσικής προπαιδείας κατηγορίας ΤΕ
     1 Καθηγητή ακορντεόν-αρμονίου κατηγορίας ΔΕ
     1 Καθηγητή μπουζουκιού κατηγορίας ΔΕ
     1 Καθηγητή παραδοσιακού βιολιού κατηγορίας ΔΕ
     1 Καθηγητή απόφοιτο τμήματος Μουσικών σπουδών για τα θεωρητικά μαθήματα με εμπειρία       γραμματειακής υποστήριξης κατηγορίας ΤΕ
    

Για τις θέσεις πιάνου, κιθάρας, βιολιού, ηλεκτρικού μπάσου , ξύλινων πνευστών, μουσικής προπαιδείας και για τα θεωρητικά μαθήματα με εμπειρία γραμματειακής υποστήριξης τα δικαιολογητικά είναι :

1. Αίτηση
2. Τίτλο σπουδών ΑΕΙ ή Δίπλωμα ή πτυχίο αναγνωρισμένου Ωδείου της ειδικότητας του διδασκομένου μαθήματος, σταδιοδρομία ως συνθέτης ή διδάσκαλος στην ίδια ειδικότητα σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως ορίζονται στο Νόμο 3207/2003(ΦΕΚ 302/Α/24-12-2003) άρθρο 10 παράγραφος 13α.
Σε περίπτωση τίτλων αλλοδαπής, οι τίτλοι πρέπει να συνοδεύονται από αναγνώριση ισοτιμίας του ΔΟΑΤΑΠ ή άλλου αρμόδιου συμβουλίου ισοτιμιών της ημεδαπής.
3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Βιογραφικό σημείωμα- Προϋπηρεσία

Για τις θέσεις ηλεκτρικής κιθάρας, παραδοσιακού βιολιού, μπουζουκιού, ακορντεόν-αρμονίου, έγχορδων οργάνων παραδοσιακής μουσικής, τα δικαιολογητικά είναι:
1. Αίτηση
2. Βεβαίωση σπουδών από αναγνωρισμένο μουσικό εκπαιδευτήριο
3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
4. Βεβαίωση προϋπηρεσίας του διδασκομένου μαθήματος στην ίδια ειδικότητα σε Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή τεκμηριωμένη καλλιτεχνική εμπειρία ή συστατική επιστολή από σχετικό φορέα
5. Φάκελος δραστηριοτήτων ή έγκριση από τον Διευθυντή του Δημοτικού Ωδείου μετά από ακρόαση-συνέντευξη
6. Βιογραφικό σημείωμα- Προϋπηρεσία


Η πλήρωση των ανωτέρω θέσεων για το σχολικό έτος 2012-2013, θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των μαθητών που θα εγγραφούν στις ανωτέρω σχολές και τμήματα του Ωδείου Δήμου Νέας Ιωνίας με την έναρξη του σχολικού έτους.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στα Γραφεία του ΟΠΑΝ του Δήμου Νέας Ιωνίας Λ.Ηρακλείου 268 – Τ.Κ.14231 Ν. Ιωνία, εντός προθεσμίας  δέκα (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομα, επισυνάπτοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, που αποδεικνύουν τα απαιτούμενα προσόντα (επικυρωμένο αντίγραφο σπουδών, προϋπηρεσία κ.λ.π.).

Η ανακοίνωση αναρτάται στον ΟΠΑΝ Ν. Ιωνίας και στο Δημαρχείο Ν. Ιωνίας. Για την ανάρτηση συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται αρμοδίως.

Περίληψη της ανακοίνωσης δημοσιεύεται σε δύο ημερήσιες εφημερίδες του Νομού Αττικής.


Ο Πρόεδρος του ΟΠΑΝ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ
Δημοτικός Σύμβουλος
 

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΕΣΠΑ
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης