Ηλεκτρονικός Δημόσιος Ανοιχτός διαγωνισμός για την «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες Εφαρμογές ΑΠΕ»

                                            

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(PROGRAM OPERATOR)
                                        

                                                                                   ΑΔΑ: Ω05ΑΩΚΥ-Τ4Θ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                           Ν. ΙΩΝΙΑ   17/12/ 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        Αρ. Πρωτ.   37515
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                    
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
                                                                                                                 
                                                                                                                  
                               ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                                Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
                                   ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Ηλεκτρονικό Δημόσιο Ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «Παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υλοποίηση της Πράξης με τίτλο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες Εφαρμογές ΑΠΕ», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 125.091,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), σύμφωνα με την 74Α/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την  375/2015 Πράξη της Οικονομικής Επιτροπής.
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 14/1/2016 και ώρα 17:00 μ.μ. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση γίνεται τέσσερις (4) εργάσιμες μετά τη καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήτοι 20/1/2016 και ώρα 10:00 π.μ.
Θα  γίνονται  δεκτές  προσφορές  διαγωνιζόμενων  που  θα  αφορούν το σύνολο  των  περιγραφόμενων υπηρεσιών,  όπως  προβλέπει  η   Διακήρυξη .

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού 2.034,00 € (Άρθρο 157 του Ν.4281/2014).

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ε. Στυλογιάννης -Τηλ.2132000456-9, FAX 210-2776131.

                                                        

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ


Φώτιος Τσομπάνογλου
 

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης