Πρόχειρος διαγωνισμός για την “Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την προβολή των αποτελεσμάτων της Πράξης με τίτλο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες Εφαρμογές ΑΠΕ»

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(PROGRAM OPERATOR)
                                              

                                                                              ΑΔΑ: ΒΜΠΟΩΚΥ-ΥΞΔ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Ν. ΙΩΝΙΑ  23/12/ 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                    Αρ. Πρωτ.   38165
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ                                    
ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ
                                                                                                                                                                                                                            
                                                                  ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
                                                                       ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά για την “Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την προβολή των αποτελεσμάτων της Πράξης με τίτλο «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες Εφαρμογές ΑΠΕ», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 39.975,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%), σύμφωνα με την 75Α/2015 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και την 376/2015 Πράξη Οικονομικής Επιτροπής.

Οι προσφορές θα γίνονται δεκτές την 11/1/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 -10:30 π.μ., στο Δημοτικό Κατάστημα, Αγίου Γεωργίου 40, 1ος  όροφος, Γραφείο Προμηθειών, όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες για περισσότερες πληροφορίες.
 Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτά φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώσεις φορέων και κοινοπραξίες  και  τα έξοδα δημοσίευσης στις εφημερίδες θα βαρύνουν τον ανάδοχο.
 Θα  γίνονται  δεκτές  προσφορές  διαγωνιζόμενων  που  θα  αφορούν το σύνολο  των  περιγραφόμενων υπηρεσιών,  όπως  προβλέπει  η   Διακήρυξη .

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα πρέπει να προσκομίσουν, επί ποινή αποκλεισμού, εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, ήτοι ποσού 650,00 € (Άρθρο 157 του Ν.4281/2014).

Πληροφορίες για το διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από τη διεύθυνση των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, αρμόδιος υπάλληλος κ. Ε. Στυλογιάννης -Τηλ.2132000456-9, FAX 210-2776131.

                                                        

Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Φώτιος Τσομπάνογλου

 

Για τη Διακήρυξη πατήστε εδώ 

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης