Δημόσιος μειοδοτικός διαγωνισμός με το σύστημα της προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου για την ανάληψη του έργου «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ – Υποέργο 1»

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ – ΕΣΠΑ  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(PROGRAM OPERATOR)


                                                             ΑΔΑ: 7Ν3ΥΩΚΥ-2ΘΡ
                                                             Αρ. Πρωτ/λλου 37272
                                                             Νέα Ιωνία,    16.12.2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ            ΕΡΓΟ: ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
                                                            ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΠΕ – ΥΠΟΕΡΓΟ 1
 

                                                            ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ:25/2015
                                                            ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.507.365 €
                                                            ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:ΧΜ ΕΟΧ 2009-2014
                                                            ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
                                                           «GR03 - ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

                                                           ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: α) ΧΩΡΕΣ ΕΟΧ – ΕΖΕΣ (85%)
                                                           β) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (15%)

                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

 Ο Δήμος Νέας Ιωνίας Αττικής προκηρύσσει δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με το σύστημα της προσφοράς με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου (άρθρο 7, Ν. 3669/08), για την ανάληψη του έργου «Γεωθερμικό Σύστημα Τηλεκλιματισμού και άλλες εφαρμογές ΑΠΕ – Υποέργο 1». Η προϋπολογιζομένη δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 1.507.365 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Συμπεριλαμβανομένων των κονδυλίων ΓΟ-ΟΕ και απροβλέπτων, το έργο περιλαμβάνει εργασίες ηλεκτρομηχανολογικές αξίας 1.109.723,60 € και οικοδομικές αξίας 84.070,54 €. Η δαπάνη απολογιστικών ανέρχεται σε 19.572,20 €, η δαπάνη αναθεωρήσεως τιμών σε 12.133,66 € και ο ΦΠΑ σε 281.865 €.
 Το έργο έχει ενταχθή στην Θεματική Περιοχή «GR03 - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» του Προγράμματος «Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014», το οποίο χρηματοδοτείται κατά 85% τις χώρες ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) και κατά 15% από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης και της κράτησης 6‰ του άρθρου 27 παρ. 34-37 του Ν. 2166/93 (ΦΕΚ 137 Α΄/24.8.1993) καθώς και της κράτησης ύψους 0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με αρ. 4 Ν. 4013/2011, ως ισχύει σήμερα.
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθή την 19η Ιανουαρίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 (λήξη παραλαβής προσφορών), στο Δημαρχείο της Νέας Ιωνίας, οδός Αγ. Γεωργίου 40 και Αντλιοστασίου.
 Το τιμολόγιο προσφοράς, ο προϋπολογισμός προσφοράς και τα λοιπά τεύχη δημοπρατήσεως διατίθενται από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέας Ιωνίας, οδός Αγ. Γεωργίου 40, πληροφορίες κ. Γ. Χουτζούμης, τηλ. 213-2000.440. Τα στοιχεία αυτά χορηγούνται στους ενδιαφερόμενους μέχρι και της 14ης Ιανουαρίου 2016. Εφόσον ζητηθούν εμπρόθεσμα, χορηγούνται το αργότερο εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αιτήσεως χορηγήσεως. Για την παραλαβή των τευχών, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν στο ταμείο του Δήμου και από ώρας 8:30 π.μ. έως 1:30 μ.μ. την δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 170 €, εκτός αν αναλάβουν την αναπαραγωγή των τευχών με δική τους δαπάνη και επιμέλεια. Τα τεύχη δημοπρατήσεως πλην του τιμολογίου προσφοράς και του προϋπολογισμού προσφοράς μπορούν να ληφθούν σε ηλεκτρονική μορφή δωρεάν από την ιστοσελίδα «Προκηρύξεις Διαγωνισμών» της διαδικτυακής πύλης του Δήμου www.neaionia.gr. Σε αυτή την περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν μόνο την δαπάνη αναπαραγωγής του τιμολογίου προσφοράς και του προϋπολογισμού προσφοράς, η οποία ανέρχεται σε 5 €.
 Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν:
 1) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις:
 α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 2η ή ανώτερη τάξη της κατηγορίας των ηλεκτρομηχανολογικών έργων.
 β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ.
 γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β΄ κράτη, στα οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική και ποσοτική άποψη.
 2) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 16 παρ. 7 του ΚΔΕ, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας.
 Για την συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτείται η κατάθεση εγγυήσεως ύψους 24.510,00 € και ισχύος τουλάχιστον έως 18.11.2016 κατά τους όρους άρθρου 157, παρ. 1α, Ν. 4281/2014 και άρθρου 24, παρ. 2, Ν. 3669/08.

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής


 Φ. Τσομπάνογλου

Για τα τεύχη δημοπρατήσεως πατήστε εδώ 

Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Αδέσποτα
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέας Ιωνίας
Χώροι καταφυγής του Δήμου μας
Η Ευρώπη σου
ΕΣΠΑ
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης