Άδεια για Καταστήματα Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου
Κωδικός Υπηρεσίας063
Τίτλος ΥπηρεσίαςΆδεια για Καταστήματα Προσφοράς Υπηρεσιών Διαδικτύου
Αρμόδια ΔιεύθυνσηΟικονομικών (Τμήμα Δημοτικών Προσόδων)
Τηλέφωνο Αρμόδιας Διεύθυνσης213-2000446 (κ. Σπυριδοπούλου Αναστασία), 213-2000458 (κ. Καραφυλλή Μαρία)
Δικαιολογητικά - Έγγραφα 1. Αίτηση στην οποία αναφέρεται η ακριβής διεύθυνση του καταστήματος, αίθουσας ή του χώρου γενικά στον οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και το πλήθος αυτών για το οποίο ζητείται η άδεια.

2. ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ (Λ.Ηρακλείου & Παπαναστασίου – σταθμός ΗΣΑΠ Περισσού)
α.Βεβαίωση Χρήσης Γης (πρωτότυπο)
β.Βεβαίωση Καταλληλότητας Κύριας Χρήσης (πρωτότυπο)
γ.Οικοδομική Άδεια (θεωρημένη)
δ. Σχεδιαγράμματα (πρωτότυπα) κάτοψης μόνο των χώρων του καταστήματος σε τρία (3) αντίτυπα, ΚΛΙΜΑΚΑ 1:50, συντασσόμενα σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 2 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης και θεωρημένα από την Πολεοδομία.Επί των σχεδιαγραμμάτων βεβαιώνεται αυθημερόν, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του καταστήματος είναι κύριας χρήσης προοριζόμενος για κατάστημα (άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. με αρ. 10551/23-2-2007 (ΦΕΚ 246/26-2-2007 τ.Β’) . Επιπλέον, θα αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, μήκος-πλάτος-ύψος-ωφέλιμος χώρος καθώς και ο προορισμός κάθε χώρου.
ε. Για κτίσματα προ του 1955 απαιτείται βεβαίωση από 2 μηχανικούς  θεωρημένες με το γνήσιο της υπογραφής τους για τη στατική επάρκεια.      

3.Τα εκ του νόμου προβλεπόμενα έγγραφα, από τα οποία θα αποδεικνύεται η κυριότητα ή η μίσθωση, δηλαδή τίτλοι κυριότητας του καταστήματος ή συμφωνητικό μίσθωσης, θεωρημένο από την Εφορία.

4.Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας (Πυροσβεστική Κηφισίας 37 Μαρούσι τηλ. 210-6850464)

5.Ατομικό Βιβλιάριο Υγείας (φωτοτυπία θεωρημένη) το οποίο εκδίδεται στην Δ/νση Υγιεινής – Μεσογείων 448)

6. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ (Άρθρου 8 του Ν. 1599/86)Υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση από αδειούχο ηλεκτρολόγο, εγκαταστάτη ή πτυχιούχο μηχανικό Τ.Ε (Θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του) που θα δηλώνει τα εξής: Διαπίστωσα ότι η ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ανάλογη με τον προορισμό και την χρήση του κατ/τος σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4485/66, ακίνδυνη και ασφαλής. Η συνολική ισχύς της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κατ/τος είναι μικρότερη (η μεγαλύτερη) των 15 HP.  ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ.

7.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

8.Άδεια διαμονής για άσκηση Ανεξάρτητης Οικονομικής Δραστηριότητας για υπηκόους ξένου κράτους μη μέλους της Ε.Ε. Ειδική ταυτότητα ομογενούς ή νόμιμη προξενική θεώρηση διαβατηρίου για τους ομογενείς από χώρες του εξωτερικού.Διαβατήριο και Άδεια Διαμονής για υπηκόους ξένου κράτους μέλους Ε.Ε.

9.Κανονισμό της Πολυκατοικίας, εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας ή ελλείψει αυτού απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των ιδιοκτητών και σε κάθε άλλη περίπτωση υπεύθυνες δηλώσεις Ν.1599/86 της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών των κατοικιών, στις οποίες θα αναγράφονται τα εξής: «Ως ιδιοκτήτης, με ποσοστό ……%, του κτίσματος επί της οδού ……………….., δηλώνω ότι δεν υπάρχει κανονισμός και επιτρέπω τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος του (όνομα/επωνυμία) …… ως …..(είδος καταστήματος) ……».

10.Το προβλεπόμενο από την 61167/2007 ΚΥΑ, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ β’ 2438/28-12-2007 παράβολο (Διπλότυπο του Δήμου), αξίας 185 €.

11.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 (θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία) σε αντικατάσταση του αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, στην οποία θα αναγράφονται τα εξής: «Ο/Η κάτωθι υπογράφων/ουσα …… δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα για κανένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 του π.δ. 180/1979, όπως αυτό ισχύει».

12.Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ» κατά το παρελθόν εκδοθείσα επ’ ονόματί του άδεια λειτουργίας επιχείρησης παροχής υπηρεσιών διαδικτύου ή αν του έχει αφαιρεθεί «ΟΡΙΣΤΙΚΑ», ότι έχουν παρέλθει τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκτισης της ποινής αυτής.

13.Βεβαίωση της αρμόδιας ΔΟΥ περί ενάρξεως επιτηδεύματος ή μεταβολή.

14.Δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες.

15. Λογαριασμό της ΔΕΗ.

Αν πρόκειται για εταιρεία ή σωματείο
- Τα ΦΕΚ για ΑΕ και ΕΠΕ (από τη σύσταση μέχρι σήμερα)
- Το καταστατικό της εταιρείας ή του Σωματείου και η βεβαίωση εγγραφής στο Πρωτοδικείο για ΟΕ, ΕΕ και Σωματεία.
- Για εκπροσώπους των ΑΕ και ΕΠΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 7, 11, 12, 14.
- Για κάθε έναν από τους εταίρους των ΟΕ και ΕΕ να προσκομισθούν τα δικαιολογητικά 7, και 11 και για τους διαχειριστές, επιπλέον, τα 12 και 14.
- Πρακτικό της εταιρείας περί ορισμού υπευθύνου για την τήρηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 1107414/1491/Τ. & Ε.Φ. (ΦΕΚ 1827/8-12-2003 τεύχος Β’) ΚΥΑ. Για τον υπεύθυνο να προσκομισθούν επίσης τα υπό στοιχεία 11, 12, 14 και δήλωση αποδοχής του ορισμού του.
- Προκειμένου περί Σωματείων να προσκομισθούν : α) Για τον Πρόεδρο το πρακτικό ορισμού του ως Προέδρου και τα δικαιολογητικά 7, 11, 12, 14, β) Για τον οριζόμενο από το ΔΣ ως υπευθύνου, τη δήλωση αποδοχής του ορισμού του και τα δικαιολογητικά 11, 12, και 14. (Η αίτηση να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και να συνυπογράφεται, απαραιτήτως, από τον υπεύθυνο για την τήρηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 1107414/1491/Τ. & Ε.Φ. (ΦΕΚ 1827/8-12-2003 τεύχος Β’) ΚΥΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ
- Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή (εφόσον δεν υπογράφονται επί τόπου).
- Τα απαιτούμενα φωτοτυπημένα αντίγραφα δικαιολογητικών (π.χ. ταυτότητα, μισθωτήριο κλπ) να είναι επικυρωμένα.

Κατεβάστε την αίτηση εδώ και προσέλθετε στην υπηρεσία με τα παραπάνω δικαιολογητικά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Άλλες Παρατηρήσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από κάθε ενέργειά σας (δηλαδή υπογραφή συμβολαίου, αγοραπωλησίας ή μισθώσεως χώρου, διαμόρφωση των χώρων συγκρότησης του καταστήματος ή εργαστηρίου) θα πρέπει να απευθύνεστε οπωσδήποτε στη Δ/νση Πολεοδομίας (Λ. Ηρακλείου & Παπαναστασίου – ΗΣΑΠ ΠΕΡΙΣΣΟΥ), προκειμένου να πληροφορείσθε υπεύθυνα για την χρήση γης & την καταλληλότητα κύριας χρήσης του υπό ίδρυση καταστήματος (όπως αναφέρονται τα δικαιολογητικά που αφορούν την ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ στην 2η σελίδα του παρόντος). Επίσης μπορείτε να ενημερώνεστε από την Δ/νση Υγείας (ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448 ΤΗΛ. 210-6087025-026), για το αν ο χώρος που πρόκειται να μισθωθεί, αγορασθεί ή διαμορφωθεί έχει όλες τις προϋποθέσεις για να λειτουργήσει σαν Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.

Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος πριν την έκδοση Αδείας Λειτουργίας από τον Δήμο Νέας Ιωνίας. Το κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο χορήγησης της οριστικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.



Επιστροφή
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Κοινωνική Πολιτικη
Ανακοινώσεις-θέσεις Δημοτικών Παρατάξεων
Τεχνική Υπηρεσία
ΟΠΑΝ
Κανονισμός Καθαριότητας
Δηλώσεις Περιουσιακής Κατάστασης
Χάρτες Δήμου Νέας Ιωνίας
EEA
Δήμος Νέας Ιωνίας - Διαύγεια
Ανακύκλωση τηγανελαίων
Διαδημοτικό Δίκτυο Υγείας
Free Recycle
ΚΕΔΚΕ
Σύνδεσμος για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων
Παρουσίαση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε.
ΕΣΠΑ
Debtocracy
Ανοιχτά Δεδομένα Δήμου Νέας Ιωνίας
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης